Protecció de Dades

Abans de facilitar les vostres dades personals i si és necessari prestar el vostre consentiment per al vostre tractament, us recomanem que llegiu i entengueu aquesta política de privadesa.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza SENDO PLANT, SL de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

S’informa als usuaris que les dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, essent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·liciteu.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les vostres dades personals, caldrà que marqueu preceptivament la casella prevista a aquest efecte, significant tal acció que heu llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades quan això sigui preceptiu.

SENDO PLANT, SL no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a què es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links a aquest, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que els pugui proporcionar.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat : SENDO PLANT, SL, CIF: B- 63359343

Adreça postal : C. Cerdanya, 17 nau 11 -08140- Caldes de Montbui-Barcelona)

Telèfon : +34 93 8435222

Correu electrònic : info@sendoplant.com

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals i per quant de temps es conservaran?

Quan envieu el formulari online “Contacte”, les dades que podem tractar són el vostre nom, telèfon, població, província i correu electrònic, per tal de poder atendre la vostra petició d’informació. Les vostres dades es conservaran fins que s’hagi realitzat la fi i durant els terminis de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament dels seus és el consentiment que us demanem i ens presta en marcar la casella a aquest efecte.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Qui són els destinataris del tractament de les vostres dades?

Les vostres dades personals es tractaran pel responsable del tractament, no cedint a tercers excepte obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en aquest cas, dret d’accés a aquestes dades.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables del tractament quan lestat de la tècnica ho permeti .

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haureu d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: C. Cerdanya, 17, nau 11 -08140- Caldes de Montbui- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@ sendoplant.com

Haureu d’acompanyar còpia del DNI, passaport o altre document que us identifiqui, excepte en el cas que utilitzeu la vostra signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podent contactar-hi a l’adreça c. Jorge Juan, 6, 28002-Madrid.

©Tots els drets reservats.